T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


POLATLI


Bulunduğunuz Yer: Duyurular  >>   Kamu Hizmet Standartları

 Polatlı İlçesi Özel İdare Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

POLATLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun ve Valilik Makamı İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 15.02.2007 tarih ve 111 sayılı genelgesi  ile verilen görevleri yerine getirmek.

 

ALTYAPI HİZMETLERİ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Tarımsal Sulama Suyu İzinleri

1- Dilekçe,
2- Tapu fotokopisi

3- Ücret makbuzu

4- ÇKS (Çiftçi Kayıt Sisitem Belgesi)

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

3 gün

 2

Zirai Kredi Proje Tasdikleri

1- Dilekçe,
2- Tapu Fotokopisi

3- Ücret makbuzu

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

3 gün

 

3

İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması

1- Dilekçe,
2- Ücret makbuzu

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

3gün

 

4

Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

1- ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistem Belgesi)
2- Ücret Makbuzu

 

 

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

7 gün

 

 

 

 

5

Toprak Etüt Hizmetleri

1- Vasıf değişikliğini belirtir dilekçe,
2- Talep edilen alanın işaretlenmiş olduğu 1/5000 lik Kadastro haritası
3- 1/25000 lik topoğrafik harita
4- Haritaların Nedcad ortamında kaydedildiği CD
5- Tapu sicil kaydının onaylı örneği,
6. Alanda maden araması yapılacaksa, Arama Ruhsatı
7- Etüt Bedeli.

 

 

 

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

7 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Yol Geçiş İzinleri

MADEN OCAKLARI İÇİN;

1- Dilekçe,

4- Vaziyet planı,

2- Maden arama ruhsatı,

5- 1/25000 lik harita,

3- Mücavir alan yazısı,

6- Etüt bedeli.

YOL KENARINDA YAPILACAK OLAN TESİSLER İÇİN;

1- Dilekçe,

4- Vaziyet planı,

2- Tapu Fotokopisi

5- İskan Raporu

3- Mücavir alan yazısı,

6- Etüt bedeli.

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

7 gün

 

 

 

 

 

İMAR HİZMETLERİ

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ

7

Köy Gelişim Alanı İmar Planı

1- Muhtarlık Dilekçesi
2- Köy İhtiyar Heyeti kararı
3- Kadastro haritası
4- Tapu kaydı
5- İhtiyaçlı listesi

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

Kurum görüşlerinin gelmesine müteakip

5 ay

8

Mevzi İmar Planları

1- Başvuru dilekçesi
2- Tapu kaydı
3- Kadastro çapı

4- Hisseli parsellerde muvafakatname

5- Aplikasyon krokisi

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

Kurum görüşlerinin gelmesine müteakip

4 ay

9

Parselasyon Planları

1- Başvuru dilekçesi
2- Tapu kaydı
3- İmar planı
4- Tescil dosyası (Özet cetveli, Dağıtım cetveli, Tahsis cetveli, Ölçü Krokileri, Parselasyon Planı)

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

Dosyanın sunumundan itibaren İl Encümen Kararı ve 1 aylık askı süresi dahil 2 ay

10

İfraz ve Tevhid İşlemleri

1- Başvuru dilekçesi
2- Tapu kaydı
3- Kadastro çapı
4- İfraz veya tevhid hesap dosyası

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

Dosyanın sunumundan itibaren İl Encümen Kararı dahil 15 gün

11

Köy Yerleşik Alan Sınır Haritası

Başvuru dilekçesi

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

İl Encümeni onayıyla işlem süresi 10 gün

12

Halihazır Harita İşlemleri Onayı

1- Başvuru dilekçesi

2- Halihazır harita

3- Hesap cildi

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

Arazi kontrolü ve onayı dahil 10 gün

13

Tarımsal ve Hayvancılık Amaçlı Tesisler

1- Başvuru dilekçesi

2- Son altı (6) aya ait Aplikasyon krokisi
3- Parselin 1/25.000 ölçekli haritada işlenmiş durumu ve köşe koordinatları
4- Son altı (6) aya ait tapu kaydı

5- Hisseli parsellerde muvafakatname

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

İmar planı gerektiren hallerde 6-7 ay,

 

İmar Planı gerektirmeyen hallerde kurum görüşlerinin gelmesine müteakiben 10 gün

14

Cins değişiklikleri

1- Başvuru dilekçesi
2- Parselin binalar işlenmiş olacak şekilde ölçü krokisi (Lisanslı Harita

     bürosu varsa buradan onaylı)
3- Son altı (6) aya ait tapu kaydı ve kadastro çapı

4- Hisseli parsellerde muvafakatname

5- Yeni binalarda ruhsat ve vaziyet planı

6- Köy yerleşik alan içinde ise muhtarlık izni.

 

 

 

 

 

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

5 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Ruhsatı

 

Verilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPI

SAHİBİ

İLE İLGİLİ BELGELER

  1. Dilekçe
  2. Tapu Tescil Belgesi (yeni tarihli)
  3. İmar durumu-aplikasyon-kapı numarası
  4. Mimari, Betonarme-Statik, Sıhhi Tesisat ve Elektrik Projeleri (Yapı denetim kuruluşu ve denetçilerince imzalı )
  5. Zemin Etüd Raporu: Her yapı için ayrı ayrı olmak kaydıyla (Yapı denetim kuruluşu denetçisi inş. müh. İmzalı )
  6. Bütün proje müellifleri için meslek odalarından "Proje Sicil Durum Raporları"

 

 

  1. Yapı sahibi ile yapı müteahiti arasında sözleşme

 

 

 

 

 

  1. Tarımsal amaçlı tesisler için tesisin amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin noter taahhütü

Parselin arsa beyan değerine ilişkin belge

  1. Yapı denetim hizmet bedeline dair banka dekontu. Yeni yapılar için en az % 20, bitmiş yapılar ve 1000 m2 den küçük yapılar için tamamı.

 

Bilgi Olarak İse:

Yapı sahibi şirketin vergi sicil kaydı

Yapı sahibi şirketin işyeri sigorta nosu

Yapı sahibinin TC Kimlik Nosu (şirketlerde en büyük hissedarın)

YAPI DENETİM KURULUŞU İLE İLGİLİ BELGELER

1- Yapı denetim Kuruluşu İzin Belgesi (Noter tasdikli)

Y.D.K. imza yetkilisi yetki belgesi, imza sirküsü, T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi

2-  Yapı denetim Kuruluşu vergi levhası veya vergi kimlik no

3- Taahhütname

4- Yapı için bilgi formu (Y.İ.B.F.)

5- Yapı Sahibi ile Yapı Denetim Kuruluşu arasında hizmet sözleşmesi

 

 

6- Y.İ.B.F.’ de yer alan Denetçilerin; denetçi belgesi örnekleri ve T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı örnekleri

7- Yapı denetçisi İnş. Müh. İle Kontrol Elemanı ikametgah ilmühaberleri

8- Hizmet sözleşmesinin binde 8,25 oranında Damga Vergisi ödendi makbuzu

9- Proje Kontrol Formu (Yönetmeliğin 5. maddesi 3/b )

 

 

 

 

 

 

YAPI MÜTEAHHİDİ İLE İLGİLİ BELGELER

1-    Yapı Müteahidliği Sicil Raporu (ATO, ASO veya meslek odalarından )

 

 

 

2-    Yapı Müteahitliğine ilişkin noterden taahütname

 

 

3-    Vergi Levhası fotokopisi

4-    İşyeri Sigorta Sicil Numarası

5-    Yapı müteahiti imza yetkilisinin; yetki belgesi ,imza sirküsü,

6-    T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

 

 

7-    Yapı müteahiti ile şantiye şefi arasında Sözleşme

8-    Şantiye şefi için meslek odası belgesi

 

 

9-    Şantiye şefi için T.C. Kimlik fotokopisi

Şantiye şefi için ikametgah ilmuhaberi

 

 

 

 

 

 

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

 

Kurum görüşlerinin gelmesine müteakiben 1 hafta (Plansız alanlarda)

 

Sadece ruhsat verilecekse 1 hafta (Planlı alanlarda)

17

 

Yapı Kullanma

İzni İsteği

 

1- Başvuru dilekçesi ( Yapı Ruhsatı vizeleri tamamlandıktan sonra verilebilir )

2- Yeni Tarihli tapu tescil belgesi

3- Yapı Bina mahallinde kontrol

    (Yapı Denetim Kuruluşu veya Fenni Mesulluk durumlarına göre; idareye

     sunulan iş bitirme tutanağına istinaden)

4- S.G.K prim borcu yoktur belgesi -soğuk damgalı-

5- Yapı Kullanma İzin Harcı ödendiğine dair yazı (ilgili vergi dairelerine veya

     mal müdürlüklerine ödenmesi gereken harçtır)

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

1 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUHSAT HİZMETLERİ

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ

18

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )

 1-  Başvuru Formu
 2-  Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, İmza sirküleri, şirket ise ticaret sicil gazeteci,

       imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, vergi levhası tapu fotokopisi, kiracı ise

       kira kontratosu
  3- Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı
  4- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi

       kaynaktan sağlandığı

  5- ÇED olumlu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi
  6- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
  7- Sorumlu müdür sözleşmesi
  8- Emisyon izni 
  9- Deşarj izni
10- Geçiş yolu izin belgesi (ilgili Belediye-Karayolları-Altyapı Hiz.Daire Başk.)
11-  İşletme Belgesi ( 50 kişiden fazla çalışan olması halinde Çalışma ve Sosyal

       Güvenlik Bakanlığından alınacak)

12- Yapı kullanma izin belgesi
13- Tabip sözleşmesi ( Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için )
14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

15- İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili taahhütname

16- Gürültü Kontrol izin belgesi (Çevre İl Müdürlüğünden alınacak)

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

7 gün

 

19

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese  Ruhsatı Verilmesi )

  1- Başvuru formu
  2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, İmza sirküleri, şirket ise ticaret sicil gazeteci,

       imza sirküleri ve oda kayıt belgesi,vergi levhası

  3- Tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratosu
  4- İşletmenin yerini gösteren Bayındırlıktan tasdikli vaziyet planı 
  5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi

       kaynaktan sağlandığı

  6- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
  7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
  8- Sorumlu Müdür sözleşmesi
  9- Emisyon İzni 
10- Geçiş Yolu izin belgesi (Karayolları-Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı)

11- Deşarj İzni 
12- İşletme Belgesi (50 kişiden fazla çalışan olması halinde Çalışma ve Sosyal

      Güvenlik Bakanlığından alınacak)

13- Yapı kullanma izin Belgesi

14- İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili taahhütname
15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

16- Mücavir alan ve İmar durum belgesi (ilgili Belediye)

17- Şantiye binalarının sıhhi ve fenni kurallara uygun yapıldığı/yapılacağına ilişkin taahhütname

18- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili taahhütname

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

7 gün

 

20

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( Madencilik Faaliyetleri için Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )

  1- Başvuru beyan formu
  2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, İmza sirküleri, şirket ise ticaret sicil gazeteci,

       imza sirküleri ve oda kayıt belgesi,vergi levhası
  3- Vaziyet planı onaylı

  4- Maden ruhsatı
  5- MİGEM tetkik heyet raporu
  6- ÇED
  7- Birinci sınıf GS Müesseseler için sağlık koruma bandı işaretli faaliyet gösterir harita
  8- Yangın ve patlatmalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütmame
  9- Sorumlu müdür sözleşmesi (1. sınıf için )
10- Emisyon izni
11- Deşarj izni
12- İşletme belgesi (50 kişi ve üzeri kişi çalıştırılıyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik

       Bakanlığından)
13- Geçiş yolu izin belgesi ((ilgili belediye-karayolları-Altyapı Hiz.Daire Baş.)

15- Mücavir alan ve İmar durum belgesi (ilgili belediye)

16- Şantiye binalarının sıhhi ve fenni kurallara uygun yapıldığı/yapılacağına ilişkin

       taahhütname

17- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili taahhütname

18- Rödevans sözleşmesi

19- Teknik Nezaretçi atama belgesi (diploma sureti ve imza sirküsü-15 kişi ve üzeri

       eleman çalıştırılması halinde sözleşme)

20- Motorlu Taşıtlar muayene beyannamesi

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

7 gün

 

(Not. Danıştay 8.Dairesince ilgili Yönetmeliğin yürütmesini durdurma kararı verdiği için, Şubat 2009’dan beri GSM ruhsatı verilmemektedir.)

 

21

Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi

  1- Başvuru beyan formu
  2- İkametgah
  3- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, İmza sirküleri, şirket ise ticaret sicil gazeteci,

       imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, vergi levhası
  4- Vaziyet planı veya kroki
  5- Oda kayıt belgesi
  6- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
  7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise yapı kullanma izin belgesi
  8- Ustalık belgesi (çalışan personel)
  9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu

10- Çalışan personel bildirimi (nüfus cüzdan fotokopisi)

11- Sağlık raporu (çalışan personel ve işyeri sahibi)

 

 

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

10 gün

 

(Not: Uygunluğunun

tespiti halinde 1 gün)

 

22

Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi

  1- Başvuru beyan formu
  2- İkametgah
  3- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, İmza sirküleri, şirket ise ticaret sicil gazeteci,

       imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, vergi levhası
  4- Vaziyet planı veya kroki
  5- Oda kayıt belgesi
  6- Kat mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
  7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
  8- Ustalık belgesi
  9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
10- Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi

11- Canlı müzik izin belgesi

12- Çalışan personel bildirimi

 

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

30 gün

 

23

Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni

 

 

1- Başvuru formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, İmza sirküleri, şirket ise ticaret sicil gazeteci,

     imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, vergi levhası

3- Tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontrat’osu
4- İşletmenin kurulacağı yeri gösteren  plan örneği 
5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi

     kaynaktan sağlandığı ile bunlara ilişkin mesafe tutanakları
6- ÇED olumu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi

7- Yanıcı ve parlayıcı madde depolarının hacimleri

 

 

 

 

 

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

10 gün

 

24

I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı

 

1- Müracaat formu,
2- Harita,
3- Mülkiyet durum belgesi,
4- Adres bildirim taahhütnamesi

5- Harç, teminat ve idarece tespit edilen bedellerin yatırıldığına dair makbuz veya

    dekont,

6- Maden Kanununun 7. maddesi kapsamında alınan izinlere ilişkin belgeler (ruhsat

     verilmesinden sonra idareye ibraz edilecektir.)

7- Teknik Nezaretçi atama belgesi (ruhsat verilmesinden sonra idareye ibraz edilecektir.)

8- İşletme projesi

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

1 ay 15 gün

 

25

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları yol, köprü, gölet, liman, baraj gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddeleri üretim izni verilmesi

1- Talep yazısı,
2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapı hammaddesi talep formu

3- Teknik Nezaretçi atama belgesi (ruhsat verilmesinden sonra)

4- Maden Kanununun 7. maddesi kapsamında alınan izinlere ilişkin belgeler (izin     

     belgesinin verilmesinden sonra idareye ibraz edilecektir.)

 

 

 

 

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

1 ay 15 gün

 

 

 

 

26

Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı

 

1- Müracaat Formu

2- İşletme Projesi

     İdarenin tebligatından sonra;

3- Gerçek Kişilerden;

    a) Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

    b) Bağlı olduğu Vergi Dairesi, İli ve Vergi Numarasını gösterir Vergi Levhası

    c) Onaylı İmza Sirküleri

        Tüzel Kişilerden;

    d) Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimi gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

    e) Şirketin bağlı olduğu Vergi Dairesi, İli ve Vergi Numarasını gösterir Vergi

        Levhası

    f) Şirket Yönetiminin Onaylı İmza Sirküleri aslı

4- Ruhsat Harcı

5- Ruhsat Teminatı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

15 gün

 

27

Tarımsal Sulama-İçmesuyu ve Ticari Satış ve Su Ürünlerini Geliştirme Amacı Su ve Avlak Bölgelerin Kiraya Verilmesi

1- Dilekçe,
2- Tapu kaydı,
3- Kira sözleşmesi,
4- Tüzel kişiliklerle ilgili evraklar
5- Proje,
6- Kadastro paftası,
7- Alan hesabı

8- Koordinatlar

9- Muvafakatname

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.

20 gün

 

 

İlk Müracaat Yeri :                                                                                İkinci Müracaat Yeri: 

 

İsim                      : Dilaver ÖZTÜRK                                                   İsim                           : Gürsoy Osman BİLGİN

Unvan                  : İlçe Özel İdare Müd                                               Unvan                       : Polatlı Kaymakamı

Adres                   : Hükümet Binası Polatlı                                        Adres                        : Hükümet Binası Polatlı

Tel                        : 621 35 16                                                                Tel                            : 621 35 10-11

Faks                     : 621 35 16                                                                Faks                         : 621 35 19

e-posta                : dilaver.ozturk@icisleri.gov.tr                               e-posta                     :polatlikaymakamligi@gmail.com


Bu içerik toplam 34.150 kez gösterildi, Site toplam 471.527 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 23 kişi geziyor.
            ip-numaram.com IP adresi

Tel:(312) 621 35 10 - 621 35 13 Fax:(312) 621 35 19 e-posta: polatlikaymakamligi@gmail.com
Copyright© Polatlı Kaymakamlığı